13.7.2017 / Gösterim Sayısı : 762

Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi

TRAKYA'YA YAPILACAK CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SEVKLERİ

 

Bakanlığımızca Trakya'nın Şap hastalığından sonra Koyun Keçi Vebası (PPR) hastalığından da ari olması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bilindiği üzere Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) Genel Kurulu tarafından, Şap hastalığında olduğu gibi bir ülke ya da bölgenin Koyun Keçi Vebası hastalığından ari olduğu kabul edildiğinde, söz konusustatüyü açıklayan bir sertifika tanzim edilmekte ve bu durum uluslararası düzeyde kabul görmektedir. Bir ülke ya da bölgenin Koyun Keçi Vebası hastalığından ari kabul edilebilmesi için, son 24 ayda PPR hastalığı görülmemiş, son 24 ayda PPR hastalığına karşı aşı uygulaması yapılmamış, PPR'ın önlenmesi ve kontrolü için düzenleyici önlemlerin alınmış olması ve tüm çalışmaları içeren bir dosyanın hazırlanarak OIE'ye değerlendirilmek üzere gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 2013 yılından bu yana PPR mihrakı görülmeyen Trakya'da, PPR'dan ari statü elde edilebilmesi için, 2017 yılı başından itibaren PPR hastalığına karşı yapılan aşılamalar durdurulmuş ve Trakya'ya sevk edilecek küçükbaş hayvanlar için, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacı ile yapılan uygulamalara ilaveten aşağıda açıklanan kurallar belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda,

 

A-Trakya'ya yapılacak koyun ve keçi sevklerinde uyulacak kurallar;

 

 

A-Trakya'ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden önce en az 21 gün süre ile "Trakya'ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları" kapsamında izole

edileceklerdir. Bu kurallar aşağıda belirtilmiştir.

 

1. İzolasyon uygulanacak işletme çiftlikteki/köydeki diğer işletmelerden ve hayvanlardan

yeterince uzaklıkta olmalıdır.

 

2.Trakya'ya sevk edilmek üzere izolasyona alınacak hayvanların barındırılacağı binanın

kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmasına özen gösterilmeli ve hayvanlar işletmeye alınmadan önce gerekli temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.

 

3. İzolasyona alınan hayvanlar izolasyon süresince başka hayvanlarla kesinlikle temas

ettirilmemelidir. Hayvanlar izolasyon uygulanan işletmeden çıkarılmamalıdır.

 

4. İzolasyona alınan hayvanların bulunduğu işletmeye bu hayvanların bakımından sorumlu kişilerin ve resmi veteriner hekimlerin dışında kimse alınmamalıdır.

 

5. İzolasyondaki hayvanların bakımından sorumlu kişiler başka hayvanlarla ilgilenmemelidir.

 

6. İzolasyondaki hayvanların yemleri ayrı bir yerde muhafaza edilmeli ve diğer hayvanların yemleri ile karıştırılmamalıdır.

 

7. İzolasyon binasının girişinde gerekli biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır.

 

8. İzolasyona yeni hayvan girişi olursa 21 günlük karantina süresi en son hayvan girişi

dikkate alınarak yeniden başlatılmalıdır.

 

9. İzolasyon süresince hayvanlar düzenli olarak resmi veteriner hekim tarafından klinik muayeneden geçirilmelidir.

 

10. İzolasyona alınan hayvanlar için düzenli kayıt tutulmalıdır. (varsa hastalık belirtileri,

uygulanan tedaviler, karantinaya giren kişilerin listesi gibi).

 

11. Yukarıda belirtilen önlemler hayvanlar sevk edilene kadar devam ettirilmelidir.

 

b- Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR

enfeksiyonuna ait hiçbir klinik belirti göstermemelidir.

 

c- Hayvanlar doğumlarından itibaren ya da sevk tarihinden önceki en az 21 günlük süre

boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede bulunmalı ve bu işletme de PPR enfeksiyonundan dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır.

 

d- Eğer sevke konu olan hayvanlar PPR'a karşı aşılanmamış ise, sevk tarihinden en çok 21 gün önce negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş olmalıdır. Hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra sevkine müsaade edilecektir.

e- Hayvanların sevkleri, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla, biyogüvenlik

tedbirleri uygulanarak, resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen belgelere (Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu, Dezenfeksiyon Belgesi, Nakil Belgesi ve aşısız hayvanlar sevk ediliyor ise laboratuvar sonuç raporu) ilave olarak "Koyun Keçi Vebasından Arilik Statüsü Kazandırılması Planlanan Trakya'ya Hayvan Nakilleri Takip Formu" ile yapılacaktır.

 

f- Sevk belgelerini düzenleyen resmi veteriner hekimler tarafından hayvan sahipleri, sevke konu hayvanlarını Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen varış işletmesine teslim etmeleri ve varış işletmesine getirdiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde işletmesinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne giderek, TÜRKVET veri tabanında kendi işletmesine nakillerini mutlaka yaptırması ve bunun yasal bir zorunluluk olduğu bilinmelidir.

 

g- Hayvan sevklerinde, Trakya'nın PPR hastalığından ariliği için koyun ve keçi türü

hayvanların sevklerine ait bu düzenlemeler dışında Bakanlıkça sevkler kapsamında yayımlanmış diğer kurallara da uyulacaktır.

 

B- Denetim

Trakya01 Ekim 2017 tarihinden itibaren PPR hastalığından korunmuş bölge olarak kabul

edilecektir. Korunmuş Bölgelerde, "Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik"  hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır

 

Bu nedenle;

 

a-Trakya, Bakanlıkça PPR hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge kabul

edildiğinden, Trakya'ya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında sevk edilen hayvanlar, tümmasrafları sahibene ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

 

b- Trakya, Bakanlıkça PPR hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge kabul

edildiğinden, Trakya'da yer alan hayvancılık işletmelerinde bulunan hayvanların tümü Bakanlık veri tabanında kayıtlı olmalıdır. Bakanlık veri tabanında kayıtlı olmayan hayvanlar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında korunmuş bölgeye sevk edilmiş kabul edilerek tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir. Söz konusu Genelge kapsamında yapılacak çalışmalar 01.10.2017 tarihinde başlayacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 


''